ماهی و آلودگی آبها

نویسنده

چکیده

از قدیم الایام آب بعنوان مهمترین عمل حیات شناخته شده و زندگی انسانی –حیوانات و گیاهان بدون آب ممکن نیست.بیشتر فعالیتها ی متابولیکی سلولها فقط در حضور آب امکان پذیراست.80 در صد تشکیل دهنده سلولها آبست و هر نوع کاهشی د ر این مقدار آب مصیبت با ر خواهد بود .هرنوع فعالیتهای انسان مستلزم مصرف نوعی آبست.برای بعضی مصارف آب را باید از جریانهای آب گرفت و بعدازکاربرد مورد نظر آن را مجددا بمنبع اصلی خود بازگردانید.ممکنست این آب بازگردانیده شده واقعا همان آب اولیه نباشد ومحتوی مقادیرناخالصی بوده و یا مثلا از آب اولیه گرمتر شده باشد. اگر جریان آب دبی زیادی داشته باشد از آب آن میتوان به کرات استفاده نمود . با توجه باینکه آب بصورت کالای تقریبا رایگان در اختیار انسان قرار دارد بشر در نگهداری آن و آلوده نساختن آن سعی کافی مبذول نمی نماید و تنها وقتی که برای تهیه آب در مصارف گوناگون با مشکلاتی مواجه گردید باهمیت آن بیشتر خواهد اندیشید. از طرفی از مدتها پیش آب بعنوان عامل مهمی در انتقال بیماریها شناخته شده است.