دوره و شماره: دوره 33، شماره 0 - شماره پیاپی 1000176، دی 1354 
آمفیبل ها و پیروکسن ها جزیره هرمز

عبدالحسین فرقانی؛ هاشم فیاض؛ حسین معین وزیری؛ ابراهیم امین سبحانی