جریان مایع برروی دیسک گردان

نویسنده

چکیده

دراین مقاله کوشش هائی که تاکنون برای حل معادلات حرکت مایع بر روی دیسک گردان بعمل آمده دوره شده و روشی را که مارشال و همکارانش برای مایعات نیوتنی بکار برده اند برای آن دسته از مایعات غیر نیوتنی که از قانون توان تبعیت میکنند تعمیم داده شده است .بمنظور بدست آوردن رابطه ای برای ضخامت فیلم برحسب شعاع ،معادلات دیفرانسیل حاصل به روش Runge-kutta بکمک کامپیوتر IBM370/115 دانشکده صنعتی (پلی تکنیک تهران )حل گردید.درپایان مقاله مروری بر روش های تجربی اندازه گیری ضخامت
فیلم مایع بر روی دیسک گردان بعمل آمده است .