زمین شناسی چشمه ها ی آبمعدنی رادیم دار رامسر

نویسنده

چکیده

چشمه های آبمعدنی گوگردی رامسر از دیرباز با عنوان ((آب گرم سخت سر)) شناخته شده است.در حقیقت آبهای گرم گوگردی رامسر برای علاج رماتیسم بوده و آب سردی بنام ((چشمه آب سیاه)) که خیلی اکتیو است بواسطه وجود تشعشع گاما در آن برای معالجه بعضی از زخمهای میکروبی نتیجه بخش بوده است.