بررسی طرز تهیه و بعضی خواص هیدرولیکی آپاتیت باریم

نویسنده

چکیده

با خنثی کردن اسید اورتوفسفریک توسط باریت نمیتوان هیدروکسی آپاتیت باریم تهیه کرد در این شرایط فسفات باریم انیدر بدست می آید.ولی با خنثی کردن تدریجی (Partielle) باریت توسط اسید اورتو فسفریک میتوان هیدروکسی آپاتیت باریم خالص بدست آورد.
د ر سطور زیر به بررسی بعضی خواص این آپاتیت و تعیین پارامترهای کریستالوگرافی آن می پردازیم:میدانیم با خنثی کردن اسید اورتوفسفریک توسط شیر آهک یا استرونسیان بروش wallaeys می توان هیدروکسی آپاتیت های کلسیم و انستر ونسیوم (OH) ( po) Ca، ( ( po Srبدست آورد (1)، (2) ، (3)
ولی این روش منجر به تهیه هیدروکسی آپاتیت باریم نمیشود.
اگر این عمل خنثی کردن در جهت عکس صورت گیرد یعنی به محلولهای اشباع شده باریت ( 500/ 0/23) حجم ثابتی ( 200) از محلول اسید اورتوفسفریک با مولاریته صعودی اضافه کنیم رسوب هائی طبق زیر بدست میآید:
مولاریته محلولها ی اسید اورتوفسفریک
فازهای ته نشین شده (حجم 200)
هیدروکسی آپاتیت باریم خالص <0/10
محلول جامد هیدروکسی آپاتیت و فسفات تری بارتیک ئیدراته 0/40 تا 0/10
فسفات تری جامد هیدرویتیک انیدر 0/50 تا 0/40
فسفات تری بارتیک انیدر 0/65 تا 0/50
فسفات بی باریتیک 0/65 تا 0/50

این فازها با دیفراکسیون اشعه x و ترموگراویمتری مشخص شده اند.
در شکل (I) دیاگرام های اشعه X رسوب های بدست آمده ( دیاگرام Iو III و vوvI) و فازهائیکه تحت اثر حرارتC°1000ایجاد شده اند (دیاگرام II و IV) مشخص شده است.