روندگی مواد مذاب در داخل ارهگاهها در ریخته گری

نویسنده

چکیده

مولف براساس تجربه شخصی خود ،طی سالیان دراز در زمینه ریخته گری، دیدی کلی در مراحل مختلف ریخته گر ی فلزات مذاب پیدا کرده است. در این مقاله نگارنده بویژه روش محاسبه راهگاهها را تجزیه و تحلیل میکند .
اساس فکر براین واقعیت استوار میباشد که روندگی مواد مذاب در قالبها ی ماسه ای همانند قانون هیدرولیک جریان آب در لوله هائی با سطوح داخلی زیرمیباشد. بر اساس این فرمولهای نظری بدست آمده میتوان عملا قطعات ریخته شده را با حداقل راهگاهها محاسبه کرد.
تکنیک روندگی مواد مذاب در ریخته گری ا زمدتها پیش مورد توجه خاص بوده و همواره د رمد نظر ریخته گران قرار داشته است.ولی آنچه که تاکنون بیشتر مورد تحقیق و بررسی قرار گر فته روندگی و قابلیت قالب گیری فلزات مذاب توسط صورتهای مارپیچی بوده است.
طول مارپیچ یعنی فاصله بین مبدا و نقطه ای از مارپیچ که در آن فلز مذاب شروع به انجماد میکند ، معیاری برای قابلیت روندگی و شاخص کاربرد آن د ر قالبها میباشد. تئوری محاسبات راهگاهها براثر کوشش بسیاری ا زمتخصصین و با توجه به تکنیک روندگی مذاب تنظیم شده است.نگارنده نیز برای ساختن مدل صفحات(ماچ پلیت) از همین روش استفاده کرده است.