چینه شناسی بخش زیرین تشکیلات خوش ییلاق نتایج حاصل از بررسی های جدید

نویسنده

چکیده

دراین مقاله نتایج چینه شناسی حاصل از مطالعه براکیوپودها و کونودونتهای بخش زیرین تشکیلات خوش ییلاق گردیده است.
براساس براکیوپودهائی که ازلایه های زیرین این تشکیلات جمع آوری وتعیین شده باید این لایه ها را که تا بحال بعنوان دونیین میانی منظور شده بود دونیین پائین و در حقیقت وامسیین Emsian بالائی دانست.پنج گونه از این براکیوپودها تا بحال فقط در رسوبات امسیین بالائی آلمان یافت شده و برای اولین مرتبه در ایران یافت شده است.فسیلهای مشخص دونیین میانی درین تشکیلات دیده نمیشود ولی میتوان لایه ها ی بدون ماکروفسیل را که بین امیسین بالائی و فرانیین Franian زیرین قرار میگیرد بطور کامل یا جزئی به دونیین میانی نسبت داد،زیرا بکمک تعداد معدودی کونودونت پیدا شده درین لایه ها نمیتوان سن قطعی آنها را تعیین کرد.بخش بالائی مقطع بطور مطمئن متعلق بفرانیین است واین رسوبات براساس براکیوپودها بدو بخش فرانیین زیرین و فرانیین میانی – بالائی تقسیم گردیده است.