تاثیر مشخصات فیزیکی هیدروکربورهای حلقوی آرماتیک و هیدرو آرماتیک بر روی توزیع اندازه های حباب د ریک رآکتور گاز و مایع

نویسنده

چکیده

د رکارخانجات پتروشیمی و شیمیایی بمنظور انجام فعل و انفعالات،اغلب گازو مایع را بطور کامل مخلوط میکنند.برای این منظور ستون های مختلفی مانند ستون با صفحه ها ی مشبک (1)،ستون پر شده(2)،ستون های حباب گاز و همچنین رآکتورهای گازی به کار میروند نوع مخصوصی از رآکتورهای فاز گاز و مایع،راکتور ستون حباب میباشد.دراین نوع ستون حباب ها که در اثر عبور گاز از صفحه تقسیم کن انجام میشود،در مایع به طرف بالا صعود میکند و با داشتن سطح بزرگ مابین دو فاز ،انتقال جرم خوبی را بوجود میآورد.رآکتورهای ستون حباب را میتوان برای فعل و انفعالا ت گاز ها بامایعات و همچنین برای واکنش مابین گازها ،که با کمک کاتالیزور محلول و یا کاتالیزورسوسپانسیون انجام میگیرد،بکار برد. در سالهای اخیر با استفاده از تکنیک ستون حباب،اکسید اسیونهای مهمی در تکنولوژی مهندسی پتروشیمی صورت گرفته است که در این مورد می توان ، اکسید اسیون بوتان را دراثر هوا غنی شده از اکسیژن به اسیدها ی آلی،ستن ها ، واسترها نام برد.موارد دیگر عبارتند از : اکسید اسیون اتیلن با هوا و تبدیل به استالدئید ،همچنین تولید یک مرحله ای دی کلراتان ،توسط اکسی کلریزاسیون اتیلن ،و نیز تولید وینیل استات از طریق اکسیداسیون اتیلن با هوا د رمحلول اسید استیک تحت فشار.
مزایا ی جالب راکتورستون حباب،در ساختمان ساده و ارزان آن ،در مخارج کم کارگاهی ،تثبیت بهتر حرارت و بالاخره در راندمان بزرگ آن قرار دارد.خواص دیگر ستون جالب را باید در انتقال خوب حرارت و ماده ،اختلاط کامل و ایجاد سطح بزرگ میان دو فاز که بدون انرژی اضافی وتجهیزات داخلی ستون بدست میآید،نام برد .