شیرین کردن آبهای شور بروش تراوش معکوس

نویسنده

چکیده

تهیه آب مشروب برای اجتماعات کوچک مثل محل استخراج معادن و کمپ های نظامی و یا گروه افرادی که مجبورند برای مدتی طولانی در محلی سکونت نمایند و دسترسی به آب آشامیدنی مناسب ندارند و یا آبهای در دسترس آنها با روشهای ساده تصفیه آب قبل آشامیدن نیستند توجه بسیاری از کارشناسان را بخود جلب کرده است و مطالعات زیادی در زمینه پیدا کردن روش مناسب تهیه آب آشامیدنی اینگونه اجتماعات با توجه به مسایل اقتصادی در جریان است .
در حال حاضر بهترین روش تهیه آب آشامیدنی از آبهایی که غلظت املاح آنها بیش از 1000 میلی گرم در لیتر است روش تراوش معکوس تشخیص داده شده و با نتایجی که در این زمینه با توجه به موضوعات اقتصادی تا به حال حاصل گردیده می توان آینده خوبی برای تهیه آب آشامیدنی بورش تراوش معکوس پیش بینی نمود .
در این نوشتار سعی شده است ابتدا تاریخچه پیدایش تراوش معکوس و سپس انواع غشا اسمزی و طرز کار آنها در کاهش املاح آب های شور و میزان انرژی مورد نیاز برای تهیه هر متر مکعب آب شیرین مورد مطالعه قرار گیرد .