آلودگی آب دریاها و اقیانوسها

نویسنده

چکیده

یکی از مشکلاتی که انسان در حال حاضر با آن مواجه است وشاید خطرات آن به مراتب از سلاحهای هسته ای بیشتر باشد تولید مثل انسان به میزانی است که تمام مواد غذایی موجود در سطح زمین را مصرف می کند و باز هم کمبود دارد .
عده زیادی از محققین عقیده دارند که با استفاده هرچه بیشتر از دریاها شاید بتوان تا حدودی با این مشکل مبارزه کرد با این امید که دریاها می تنوانند به همان اندازه زمین غذا در اختیار قرار داده انسان را از خطر گرسنگی نجات دهند زیرا دریا در حال حاضر شرایط لازم برای تولید مواد اولیه ای که به عنوان غذا در زندگی انسان بکار می رود دارد مخصوصاً که قسمت مهمی از انرژی خورشید به دریاها سرازیر می گردد . تا اینجا قضیه امیدوار کننده بود اما موضوعی که انسان را تا حدی در بدست آوردن قسمتی از غذای موردنیاز خود از دریا با خطر مواجه ساخته مسئله آلودگی آب دریاها و اقیانوسها است که متاسفانه روز به روز عوامل آلوده کننده زیادتر شده و مبارزه با آلودگی ها پیچیدگی بیشتری پیدا میکند .
در نوشته زیر موضوع آلودگی آب دریاها و اقیانوسها و اهم عوامل آلوده کننده مورد بررسی قرار گرفته است ابتدا به کیفیت شمیایی آب دریا و میزان مواد معدنی و گیاهی و حیوانی که انسان می تواند از دریا بدست آورد اشاره شده است سپس مهمترین عوامل آلودگی که تخلیه فاضلابهای شهری و صنعتی –هیدروکربورها و مواد رادیواکتیو هستند مورد مطالعه قرار گرفته اند و در خاتمه به آنچه که تا کنون در راه مبارزه با این آلودگیها انجام گرفته اشاره شده است .