دوره و شماره: دوره 57، شماره 0 - شماره پیاپی 1000184، بهار 1375 
7. شناسایی و شستشوی اولیه کائولن سمنان

دکتر منوچهر اولیازاده؛ مهندس محمود درویشیان


9. بررسی تجربی یک ایندیوسر صفحه صاف

دکتر سید احمد نوربخش؛ مهندس وحید مهجوری