اثر آلومینیوم بر فرآیند بازیابی دینامیکی فولادهای حاوی مس و منگنز

نویسندگان

چکیده

اثر آلومینیوم از 14/0 تا 31/0 درصد وزنی بر رفتار گرم فولادهای کم کربن حاوی MN%2/1 –CU %1
با استفاده از آزمایشهای فشار گرم در محدوده حرارتی 800-750 درجه سانتی گراد در فاز فریت و محدوده نرخ کرنش 1S- 10 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت بر اساس نتایج بدست آمده فرآیند نرم شدن حاکم در حین تغییر شکل گرم برای این آلیاژها فرآیند بازیابی دینامیکی است در این شرایط نشان داده شد که افزایش درجه حرارت و یا کاهش نرخ کرنش باعث کاهش کرنش شروع حالت پایدار و تنش سیلان حالت پایدار می گردد به علاوه افزایش درصد آلومینیوم بازیابی دینامیکی را به تاخیر انداخته و کرنش شروع حالت پایدار و تنش سیلان حالت پایدار را افزایش می دهد این اثر آلومینیوم در کنار عناصر آلیاژی CU,MN با گزارشهای قبلی درمورد اثر انفرادی آلومینیوم در به جلو انداختن فرآیند بازیابی دینامیکی متفاوت است مطالعه و مقایسه ساختار میکروسکوپی اولیه و ساختار میکروسکوپی نهایی به کمک میکروسکوپ الکترونی پویشی نشان می دهد که کشیده شدن دانه های اولیه تشکیل دانه های فرعی تقریباً هم محور و راسب شدن دینامیکی ذرات فاز دوم غنی از CU بر روی مرزهای اصلی و فرعی از تحولات اصل ساختار میکروسکوپی در حین تغییر شکل گرم است .