آنتن صفحه ای مناطق فرنل یک عنصر متمرکز کننده امواج الکترومغناطیس

نویسندگان

چکیده

در این مقاله مفاهیم اصلی آنتنهای صفحه ای فرنل مانند تابع تصحیح فاز ، بازدهی و بهره به صورت دقیق با روشی متفاوت بررسی شده است سپس با بکار بردن جریانهای معادل مغناطیسی و اصل هم ارزی یک بیان برای میدان ناشی از یک موج صفحه ای تائید شده بر آنتن در نقطه کانونی بدست آمده است این بیان برای بدست آوردن بازدهی و میدان روی محور آنتن و بهره بکار رفته است و نتایج این تحلیل تجربی مقایسه شده است .