شاخه های گذرنده از بی نهایت در مکان هندسی ریشه ها

نویسندگان

چکیده

در این مقاله روش رسم مکان هندسی ریشه ها برای سیستمهای فیدبک مثبتی که درآنها درجه صورت و مخرج تابع تبدیل حلقه با هم برابرند مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است این مقاله نشان می دهد قواعد ارائه شده برای رسم مکان هندسی ریشه ها که از دهه 1950 تا کنون مورد استفاده می باشند جامعیت ندارند و برای سیستمهای فیدبک مثبت دارای تابع تبدیل حلقه معمول صادق نمی باشند و باید برخی از این قواعد دوباره تعریف شوند .
در این مقاله تعریف جدیدی برای شاخه های موجود در مکان هندسی ریشه ها ارائه شده است و با تقسیم کردن شاخه ها به دو دسته شاخه های گذرنده از بی نهایت /بازگردنده به/از بی نهایت ،قواعد ارائه شده در منابع مختلف کنترل طوری اصلاح شده اند که در برگیرنده این گروه خاص از سیستمها نیز باشند .
در پایان سیستمهای مطروحه در این مقاله از دیدگاه تئوری های تحقق و پایداری مورد بررسی قرار گرفته اند.