شناسایی و شستشوی اولیه کائولن سمنان

نویسندگان

چکیده

ذخایر کوچک و متنوعی از کائولن در ایران وجود دارد. یکی از این ذخایر کائولن سمنان است که پس از استخراج بدون فرآوری در صنایع سرامیک به مصرف می رسد هدف از مطالعات حاضر شناسایی کامل مائولن سمنان و بررسی امکان فرآوری و مصرف آن در صنایع مختلف به خصوص کاغذ سازی بود .
با استفاده از روشهای پراش اشعه ایکس ، تجزیه حرارتی ،میکروسکوپ نوری و الکترونی در ابتدا کانیهای موجود و سپس خواص فیزیکی (سفیدی ،دانه بندی )کائولن سمنان بررسی شدند با توجه به میزان اکسید آهن آزمایشهای شیمیایی و جدایش مغناطیسی با گرادیان بالا برای جدا کردن ناخالصیهای رنگین و بهبود سفیدی کائولن سمنان انجام شد نتایج جدایش مغناطیسی موفقیت آمیز بود برای جدایش سیلیس آزاد و کاهش سایندگی کائولن سمنان از فلوتاسیون کاتیونی استفاده شد نتایج برای دانه بندی 53-10 میکرون رضایت بخش نبود .