سنتز کوئننیت Koenenite"" برای دستیابی به شرایط تشکیل آن

نویسنده

چکیده

کوئننیت با فرمول شیمیایی 4NACL.4(CA,MG)CL2.5MG(OH)2.4AL)OH)3.8,3H2O و یا
[NA4(CA,MG)CL12]4-[MG7AL4(OH)22]4++ متعلق به گروه کانیهای نمکی و خاکهای رسی غیر سیلیکاتی می باشد و در سیستم تریگونال متبلور می شود در کانسارهای نمکی همراه رسهای نمکدار ،انیدریت ،هالیت و نمکهای پتاسم یافت می گردد .
بنیان ساختار شبکه این نمک از تکرار متناوب دو لایه شبه بروسیتی تشکیل می شود یکی از لایه ها هیدروکسید آلومینیوم –منیزیم [MG7AL4(OH)22]4++ و دیگری لایه کلروری [NA4(CA,MG)2CL12]4- . این دو لایه در جهت [0001] بطور متناوب تکرار می شوند و اتصال این دو لایه یک پیوند هیدروژنی می باشد O-H….CL))
سنتز این کانی در سیستمهای زیر انجام گرفت :
الف :NACL-MGCL2-CACL2-MGO-AL2O3-(H2O)
ب:UI-NACL-MGCL2-CACL2
(که در اینجا UI?[MG7AL4(OH)22]4++.[CL4.4H2O]4- محصول دگرسانی کوئننیت می باشد )
شرایط سنتز هیدرترمال با فشار بین 3 تا 1000 بار و حرارت بین 90 تا 400 درجه سانتی گراد بود .