بررسی تجربی یک ایندیوسر صفحه صاف

نویسندگان

چکیده

کاویتاسون به عنوان یکی از عوامل محدود کننده دور و ارتفاع مکش توربوپمپها می تواند باعث افت فشار خوردگی مکانیکی و ناپایداری در سیستم اینگونه از ماشینها شود .
ایندیوسرکه خود یک نوع توربوماشین است در جلوی چرخ اصلی پمپ مورداستفاده قرار گرفته و یکی از راههای عملی جهت کاهش و یا رفع این اثرات می باشد این ماشین به خصوص در سیستمهای تغذیه سوخت موتور هواپیما و نیز راکتورهای سوخت مایع به جهت لزوم بالا بردن دور و افزایش نسبت قدرت به وزن بکار رفته است .
بررسی پارامترهای ایندیوسر در جهت بهبود مشخصه های آن چه از لحاظ کاویتاسون (ماهش ارتفاع مکش مورد نیاز ) و چه هیدرولیکی (بهبود بازده ) منجر به انجام تحقیقات در جهت شناخت میدان جریان سیال در این نوع ماشین شده است .
جهت بررسی بهتر از این نوع پارامترها بر خلاف اغلب محققان که از سیال هوا استفاده کرده اند سیال آب انتخاب شد تا اثرات لزجت بهتر بتوانند موردبررسی قرار گیرند با کمک مدار آزمایشی که توسط نگارنده طراحی و ساخته شد نتایج تجربی بدست آمد این نتایج شامل مشخصه Q-H و نیز توزیع فشار متوسط استاتیک روی دیواره داخلی ایندیوسر بود که اثر آبدهی را به طور مستقیم بر ارتفاع و بطور ضمنی بر مشخصه کاویتاسون این توربوماشین نشان می دهند .
توضیح و تفسیر نتایج این دو منحنی با توجه به آزمایشات و نتایج تئوری محققان پیشین انجام پذیرفت و با استفاده از پارامترهای بی بعد معمول اثر تعداد پره بر مشخصه کاویتاسیون این ایندیوسر بدست آمده است در این میان به اثر نشتی لبه ای نیز پرداخته شد .