بهسازی و جایگاه امروزی آن در صنعت ساختمان

نویسنده

چکیده

در این مقاله پس از تعریف بهسازی و چند کلید واژه دیگر ضمن شرح مختصر انواع بهسازی و گستره آن هرجا ضرورت ایجاب کرده تعاریف سایر واژه های مصطلح در امر بهسازی داده شده اند تا تفهیم و تفاهم تسهیل گردد در ادامه مقاله نگهداری به منظور تقلیل نیاز به بهسازی و اطلاع از نیاز به بهسازی مورد اشاره قرار گرفته و این سوال مطرح شده که بهسازی یک ضرورت است یا یک تفنن ؟و پاسخ داده شده است که بهسازی ضرورتی است برای مقابله با اثر فرساینده زمان و برای از بین بردن اثرهای سوء ، سوانح و حوادث ، هنری است به قدمت انسان و ضرورتی برخاسته از نیاز غریزی او به احساس امنیت که با نیازهای امروزی جوامع بشری دایر بر حفظ محیط زیست و سرمایه ملی کشورها نیز هماهنگی دارد علاوه بر این صراحت نسل جدیدی آئین نامه های طراحی ساختمانها در برابر زلزله دایر بر پذیرش بروز خرابی در ساختمانها در موقع زلزله ها شدید در قسمتهایی که به مثابه "فیوز" عمل می کنند و تعمیر این قسمتها پس از اینکه زلزله از سرگذشت مهر تائید دیگری بر ضرورت بهسازی زده است در آخر مقاله اصول و مراحل تهیه و اجرای طرحهای بهسازی شرح داده شده ، ماهیت زد و خوردی کار بهسازی یادآوری و نتیجه گیری شده است که باید با تمهیداتی موثر نیاز به بهسازی را حتی المقدور کم کرد و رهنمودهایی برای دستیابی به این منظور ارائه گردیده اند .