تعیین توزیع دمای حاصل از چشمه های متحرک حرارتی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله توزیع دما در اطراف چشمه های متحرک حرارتی و نحوه انتقال حرارت از آنها به محیط جامد اطراف به صورت دو بعدی با در نظر گرفتن حالت تغییر فاز مورد مطالعه قرار می گیرد .
هدف از این مطالعه ارائه یک تحلیل مناسب برای جریان حرارتی حاصل از چشمه های متحرک و تعیین تاریخچه توزیع دما زمان و سرد شدن در جامدات مختلف است برای این منظور ابتدا معادلات حاکم و شرایط مرزی بیان شده و سپس روش حل بکار رفته ارائه گردیده است آنگاه نتایج حاصل با نتایج تجربی موجود مقایسه گشته اند و به علاوه تاثیر پارامترهای مهم در این فرآیند مورد بررسی قرار گرفته است .