تعیین پارامترهای تعادلی و ضریب نفوذ موثر نرمال پارافین های سبک در فاز مایع ، در غربالهای مولکولی 5A

نویسندگان

چکیده

یکی از پارامترهای لازم جهت شبیه سازی و طراحی واحدهای جذب سطحی تعیین ضریب نفوذ موثر ماده جذب شونده به درون حفرات جاذب می باشد ضریب نفوذ موثر به دو عامل ضریب نفوذ مولکولی ماده و فاکتور پیچیدگی جاذب بستگی دارد فاکتور پیچیدگی یک جاذب به ساختمان کریستالی و شکل حفرات داخلی آن بستگی دارد و برای هر نوع جاذب مقداری مخصوص به خود است که برای تعیین آن باید از اطلاعات آزمایشی بهره گیری کرد .
درمقاله حاضر مدل ریاضی جذب سطحی در سیستم ناپیوسته برای جذب تک جزئی در دمای ثابت در شرایط زیر نوشته شده است :
دانه های جذب کروی و همگن هستند مکانیسم نفوذ ماده به داخل حفرات از نوع نفوذ حفره ای می باشد و میان سیال داخل حفرات و فاز جذب شده تعادل برقرار است و ارتباط غلظتها در فاز جذب و سیال داخل حفره در این حالت با کمک مدل تعادلی "لانگمیر" بیان شده است بطوریکه پارامترهای ایزوترم لانگمیر با تطبیق اطلاعات آزمایشی برای نرمال پارافینهای C5 تاC7 در فاز مایع بدست آمده است .
مدل جذب به روش عددی تفاضلهای محدود غیر صریح حل شد که نتیجه حل مدل تعیین تغییرات غلظت نرمال پارافین در توده سیال بر حسب زمان می باشد مجهول این مدل ضریب نفوذ حفره ای و ضریب انتقال جرم فیلمی می باشد که هدف تعیین کردن آنهاست به این وسیله با تطبیق نتایج حاصل از مدل و نتایج حاصل از آزمایش ضریب نفوذ موثر ماده به درون حفرات تعیین می گردد و در نتیجه می توان فاکتور پیچیدگی غربال مولکولی 5A را بدست آورد روش ارائه شده روشی است کلی که می توان به وسیله آن فاکتور پیچیدگی را برای انواع جاذبهای مختلف تعیین کرد .