گسترش مبانی ریاضی روش تجربی کاستیک (سایه نگاری ) در گوشه های مقعر

نویسندگان

چکیده

روش نوری کاستیک جهت مطالعه میدان تنش در حوالی نک ترکها و تعیین ضرایب شدت تنش توسط تئوکریس ارائه شده است در گوشه های مقعر بر خلاف ترکها روابط مکانیک شکست شکل پیچیده تری به خود می گیرند و مرتبط ساختن آنها با روابط حاصله از تحلیل شکست نور بسادگی مسله ترکها نیست .
هدف از این مقاله گسترش و بررسی مبانی ریاضی روش تجربی کاستیک در گوشه های مقعر جهت مطالعه میدان تنش در حوالی ریشه گوشه ها برای تعیین ضرایب شدت تنش می باشد .
در این مقاله با استفاده از تئوری مکانیک شکست الاستیک خطی و مرتبط ساختن آن با تئوری شکست نور در مواد شفاف معادلات لازم برای بررسی شدت تنش در گوشه ها بدست آمده است معادلات حاصله نشان می دهد که شعاع منحنی اولیه کاستیک ثابت نبوده و به متغیر موقعیت ? وابسته است حل معادلات نشان می دهد که این وابستگی در بسیاری از موارد اندک می باشد بطوریکه که می توان از آن صرف نظر نمود .