دوره و شماره: دوره 49، شماره 0 - شماره پیاپی 1000171، مهر 1368 
کاربرد آهن اسفنجی در تولید چدن و فولاد

خطیب الاسلام صدرنژاد؛ جلیل وحدتی خاکی؛ محمدرضا ابوطالبی