بررسی و ارائه روش :طراحی چرخ پمپ سانتریفوژ با پره های دو بعدی

نویسنده

چکیده

در قسمت اول این مقاله روش طراحی چرخ پمپهای سانتریفوژ برای سرعت مخصوص های کم ارائه شده است بامعلوم بودن مقدار دبی ارتفاع مانومتریک و سرعت دورانی پمپ ابعاد اصلی چرخ در ورود و خروج به پره ها را معلوم کرده سپس شکل صفحه نصف النهاری چرخ با تعریف فرم مناسب جهت تغییرات سطح مقطع از ورود تا خروج تعیین می شود در مرحله آخر پروفیل پره ها رسم می گردد جهت تعیین پروفیل مناسب پره ها لازم است تغییرات سرعت های نسبی شعاعی و همچنین زاویه پره نسبت به شعاع یعنی B=F3(r) و CM=f2(r) و W=f1(r) را بطور همزمان مورد مطالعه قرار داد این تغییرات بصورت توابع یکنوا فرض شده اند
بامعلوم شدن تابع B=F3(r) می توان پروفیل پره ها را با استفاده از روش قطبی نقطه به نطقه رسم نمود .
در این مطالعه زاویه B1 در لبه ورودی پره ثابت فرض شده است لذا این روش در مورد پره های دو بعدی قابل استفاده است جهت طراحی پره های سه بعدی لازم است علاوه بر اطلاعات مذکور در این مقاله از روش ها و فنون دیگری نیز استفاده کرد
در قسمت دوم این مقاله نمونه ای از یک چرخ با استفاده از این روش طراحی شده و ابعاد مختلف آن و پروفیل پره ها تعیین و رسم گردیده اند .