هرج و مرج انرژی : آیا نوسانات بازار نفت علل غیر اقتصادی دارند ؟

نویسندگان

چکیده

در این مقاله پدیده های دو شاخه شدن و هرج و مرج درسیستمهای دینامیکی غیر خطی بررسی می شود و چگونگی پدیدار شدن آنها در مورد الگوی پرل ورید که برای نمایش ریاضی رفتار دینامیکی منابع نقشی به کار رفته است نشان داده می شوند از این بررسی چنین برمی آید که نوسانات مشاهده شده در بازار نفتی رامی توان با دینامیزم درونی آن توضیح داد و افزایش نرخ رشد مصرف انرژی باعث تشدید این نوسانات و بروز هرج و مرج کامل در بازار انرژی خواهد شد .