روش کلی مشابه سازی در محاسبه امیدانس میله های روتور قفسه دار با شیار عمیق

نویسنده

چکیده

روش حاضر برای طبقه بندی شیار عمیق از دو نظریه جدید تشکیل می شود
1-طبقه بندی بر اساس ارتفاعات مقاطع شیار(شمش)
2- طبقه بندی بر اساس سطوح مقاطع
در حالت خاص که شکل شیارها را سه گوشه باشند روش عمومی به روش طبقه بندی بر اساس ارتفاعات تبدیل می شود دراین مقاله چهار برش برای شیار در نظر گرفته می شود که تعداد اپتیمم می باشد چون در این صورت یک آنالوگ کامپیوتر ساده با ابعاد کوچک و ارزان کافی است .
با وجود این روش کلی حتی با محدودیت فوق الذکر در تعداد برش ها برای اشکال مختلفه شیار جوابهای مطلوبی می دهد .
طبعاً روش مذکور با افزایش تعداد برش ها به دقتی مورد نظر خواهید انجامید .