حدود استفاده از روش یک بعدی حرکت سیال در محاسبه ارتفاع مانومتریک پمپهای سانتریفوژ

نویسنده

چکیده

ضریب ناهماهنگی به منظور تصحیح روابط منتج از روش یکی بعدی حرکت سیال در یک چرخ سانتریفوژ تعریف شده است به کمک روش دو بعدی تقسیم سرعت عمودی در بیرون پنچ چرخ سانتریفوژ با سرعتهای مخصوص حدود =50 N با فرض حرکت پتانسیل و بدون در نظر گرفتن آثار لزجت و لایه مرزی سیال برای نقاط طراحی محاسبه و رسم گردیده است از طرف دیگر با استفاده از سوندهای مثلثی اندازه گیری تقسیم سرعت عمودی در طول پهنای چرخ برای هر پنچ پمپ و در نقطه طراحی به عمل آمده است نتیجه این آزمایشها و مطالعات نشان می دهد که در نقطه طراحی می توان با استفاده از ضریب ناهماهنگی با تقریب بسیار خوب از روش یک بعدی حرکت سیال ، ارتفاع مانومتریک و فشار تولیدی یک چرخ سانتریفوژ را محاسبه کرد همچنین نحوه تقسیم سرعت عمودی در طول پهنای چرخ با فرضیاتی که بعضی از نویسندگان و طراحان پمپ کرده اند کاملاً متفاوت است .
در ادامه این کار لازم است ضریب ناهماهنگی برای دبیهای غیر از نقطه طراحی و همچنین پمپهایی با سرعت های مخصوص متفاوت محاسبه شود .