مطالعات سینیتیکی درباره سرعت تجزیه کمپلسکهای وانادیوم (V) مولیبدن (VI) و تنگستن (VI) توسط یونهای هیدروکسیل

نویسنده

چکیده

در این تحقیق سرعت تفکیک کمپلسکهای پروانادیل VO2 مولیبدات MOO4 و تونگستات HO4 بالیگاندهای زیر را توسط یونها هیدروکسیل OH از راه اسپکتروفوتومتری با روش جریان ایستاده بررسی کرده ایم :لیگاندهای زیر در تشکیل کمپلکسها به کار رفته اند :
1-اسید ایمینودی استیک IDA
CH2COOH
H-N
CH2COOH
2- اسید اتیلن دی امین NH دی استیک EDDA

H H

N-CH2-CH2-N
HOOC-CH2
HOOC-CH2
3- اسید نیتریلوتری استیک NTA
CH2COOH

N
CH2COOH

CH2COOH


4- اسید اتیلن در امین N/N/NH تتراستیک EDTA
HOOC-CH2 CH2COOH

N-CH2-CH2-N
CH2COOH
HOOC-CH2


کمپلکس های مطالعه شده از نوع 1:1 بوده اند و برای هر یون نامبرده یک لیگاند وجود داشته است و فقط کمپلکس وانادیوم با IDA از نوع 1:2 بوده است و برای هر یون VO2 دو مولکول IDA داشته ایم .واکنش تجزیه کمپلسکها توسط OH واکنشی تقریبا درجه اول بوده است و سرعت آن در آزمایشهای انجام شده از رابطه زیر تبعیت کرده است :

V=Kobs=

در این رابطه q برای W(VI) و MO(VI) برابر یک است و برای V(V) مساوی دو است Ka و Kb به ترتیب ثابتهای سرعت تفکیک مستقیم توسط آب هستند KO به طوری که در صفحه 4 شرح داده خواهد شد ثابت سرعت تشکیل کمپلکسی است با لایه خارجی OH
در این مقاله درباره اختلاف بین پایداری کمپلکسها بحث شده است اگر لیگاندی دارای محلهای خالی جایگزین لیگاندی شود که تمام نقاط کیلات شونده آن اشغال شده است . ثابتهای سرعت Ka و Kb صد تا هزار مرتبه کوچکتر می شوند . می توان چنین تفسیر کرد که پایداری سیستم به سبب اثر القایی گروه CH3COO غیر متصل به فلز کم می شود .