کاربرد آهن اسفنجی در تولید چدن و فولاد

نویسندگان

چکیده

کاربرد آهن اسفنجی برای تولید چدن و فولاد در مقیاسهای مختلف آزمایشگاهی و صنعتی در کوره های متداول ذوب همچون کوره الکتریکی الفایی کوره الکتریکی مقاومتی و کوره بوته ای زمینی بررسی و آزمایش شده است اثر عوامل مختلف مانند مشخصات آهن اسفنجی دمای فلز مذاب و روش بارگیری بر نحوه و زمان ذوب شدن آهن اسفنجی ترکیب شیمیایی مواد مذاب و میزان سرباره حاصل به دقت مطالعه شده است نتایج حاصل نشان می دهد که بار کردن آهن اسفنجی به هر دو روش منقطع و پیوسته تامیزان صد در صد امکان پذیر است و عموماً منجر به بهبود کیفیت محصول می شود در عین حال مشکلاتی از قبیل افزایش حجم سرباره و خورده شدن آن آسترنسوز کوره نیز با برگزیدن آهن اسفنجی به جای شمش و فولاد قراضه به خصوص در صورت بکارگیری روش بارکردن منقطع ایجاد می شود که رفع نکردن آنها می تواند مایه کاهش بازدهی عملیات و خسارت دیدن کوره شود .