تولید فولاد میکروالیاژی وانادیوم و نایوبیوم دار به روش غوطه ورسازی و بررسی خواص آن

نویسندگان

چکیده

میکروآلیاژ کردن فولاد کربن –منگنز با دو عنصر وانادیوم و نایوبیوم با استفاده از مواد فلزی موجود در داخل کشور در مقیاس آزمایشگاهی به منظور افزایش استحکام در مقابل وزن انجام گرفته است برای ساختن فولاد میکروآلیاژی از روش غوطه ور سازی استفاده شده است و تاثیری که عواملی همچون همزدن فلز مذاب هنگام افزایش عناصر میکروآلیاژی و آنالیز شیمیایی فولاد مذاب بر بازدهی جذب عناصر افزوده شده داشته اند بررسی شده است در باب تاثیر مقدار درصد عناصر میکروآلیاژی جذب شده بر بافت سطوح مقاطع فلز پس از انجماد و همچنین تاثیر عملیات حرارتی و مکانیکی بر خواص فولاد ریخته ای مطالعات نسبتاً مفصلی انجام و نتایج حاصل بررسی شده است بر اساس متالوگرافی با میکروسکپ الکترونی و میکروآنالیز با اشعه ایکس توزیع ترکیبات عناصر میکروآلیاژی در زمینه فولاد به صورت رسوبات بسیار ریز پراکنده در مقاطع فازهای آستنیت و فریت دیده می شوند این رسوبات نقش نقاط شروع جوانه زنی را در تبدیل آستنیت به فریت در حین سرد شدن نهایی از دمای نرمالیزاسیون ایفا کرده و باعث ریز شد ن دانه های فولاد می شوند میزان استحکام و سختی نمونه ها با افزایش محتوای عناصر میکروآلیاژی به میزان قابل ملاحظه ای افزایش می یابد و در عین حال کاهش درصد طویل شدن نمونه ها با افزایش عناصر میکروآلیاژی حدی در خور پذیرش دارد .