اضافه ولتاژ درترانسفورماتور سه فاز ناشی از وضعیت قرار گرفتن سرهای سیم پیچها

نویسندگان

چکیده

در ترانسفورماتورهای قدرت معمولاً سرهای هر سیم پیچ در یک سمت هسته جای داده می شوند ولی می توان آنها را در دو سمت مختلف هسته نیز قرار داد در این صورت تعداد رشته سیمهای مربوط به این سیم پیچ که از پنجره های مجاور ستون آن عبور می کنند برابر نخواهند بود اگر از این سیم پیچ جریان بگذرد آمپر دور گذرنده از پنجره های هسته ترانسفورماتور برابر نمی شوند این اختلاف آمپر دور می تواند باعث عبور شار شدیدی ازدیگر ستونهای هسته شود و در سیم پیچهای این ستونها اگر سرهایشان آزاد و یا به امیدانس بزرگی متصل باشند ولتاژ شدیدی القا کند .