مدل ریاضی ترانسفورماتور با چند سیم پیچ و مدار معادل آن

نویسنده

چکیده

ابتدا با توجه به معانی فیزیکی اجزا ماتریس های مثلثی که از تجزیه ماتریس اندوکتانس بدست می آیند معکوس ماتریس اندوکتانس های اتصال های کوتاه بدست آورده شده است سپس به کمک ماتریس تلاقی ماتریس ادمیتاس گره محاسبه و نشان داده شده است که می توان مداری شامل اندوکتانس ها بدون القا متقابل یافت که این ماتریس ادمیتاس گره در آن مدار نیز صادق باشد در پایان چند مثال ساده آورده شده اند .