مدل ریاضی جهت تعیین پارامترهای مخازن گاز با استفاده از نظریه کنترل بهینه

نویسنده

چکیده

روشهایی که بیشتر کارشناسان تا کنون برای تعیین پراکندگیهای KH و ?H بکار برده اند بر اساس روش حدس و خطا و سیستم متفصل یا گسسته استوار بوده و به هر حال از نظر کنترل بهینه 1 برای مخازن گاز استفاده نکرده اند در این گزارش نظریه کنترل بهینه برای مدل سازی مخازن گاز به کار می رود و سپس بهتری پراکندگی KH و ?H بااستفاده از اطلاعات واقعی مشخص می شود یکی از مزیت های اساسی مدل پیشنهادی داشتن سیستم متصل و پیوسته برای تعیین KH و ?H بهینه است که در نتیجه به حدس و خطا نیازی نخواهد بود .