دوره و شماره: دوره 32، شماره 0 - شماره پیاپی 1000185، پاییز 1354