مطالعه پنتافلوئو آنتیموناتهای مضاعف سدیم و تغییرات شکبه بلورین آنها

نویسندگان

چکیده

پنتافلوئو آنتیموناتهای ساده یک سری ترکیبات با فلزات یک ظرفیتی تشکیل می دهند که فرمول کلی آنها M2SBF5 می باشد و برای اولین مرتبه توسط BYSTROM و همکارانش تهیه و موردمطالعه قرار گرفته است این محققین موفق به تهیه فلوئوآنتیمونهای K+,Rb+,Gs+,NH+4,Tl+ گردیده اند این املاح همشکل بود و در سیستم اورتورومبیک متبلور می شوند .