پژوهش برای بهره برداری بهتر (قسمت دوم)

نویسنده

چکیده

شبیه سازی دراصطلاح علمی به معنای تقلید کردن از یک پدیده طبیعی بوسیله یک الگوی مصنوعی یا مدل می باشد بدیهی است هرچه قدر این الگو به پدیده طبیعی شبیه تر باشد نتیجه آزمایش و بررسی به حقیقت نزدیکتر خواهد بود .