تهیه آلیاژی از چوب ممرز و پلی متیل متااکریلات

نویسندگان

چکیده

تهیه آلیاژهای مختلفی از چوب و پلاستیک به کمک پرتوهای یونسازیکی از طرحهایی است که در سالهای اخیر مورد توجه عده ای پژوهندگان در سراسر دنیا قرار گرقته است و در بسیاری از ممالک مترقی به مرحله صنعتی شدن رسیده و وارد بازارهای تجاری نیز گردیده است .
اساس کار بر آنست که مناطق و حفره های خالی چوب رابا مونومری در شرایط خاص پر نموده سپس تحت تشعشع قرار می دهند مونومر موجود در منافذ چوب تحت تاثر پرتوهای یونساز به صورت پلیمر در می آید امروزه تنها با پر نمودن منافذ خالی چوب بوسیله پلیمرها اکتفا نشده و سعی گردیده که امکان نفوذ مونومرها رابه داخل جدار سلولزی فراهم آورند و بدین ترتیب سیستم همگن تر و متحد تری به وجود آورده اند در حقیقت می توان گفت که پلیمر تشکیل دهنده یک نوع بستی برای چوب و سدی در مقابل نفوذ آب و رطوبت است .
قسمتهای زیادی از جنگلهای شمال ایران را درخت ممرز تشکیل داده است چوبی است همگن با دانسیته زیاد و در ردیف چوبهای نیمه سخت به شمار می رود ولی متاسفانه در محیط مرطوب با جذب آب تغییر حجم فراوان داده و در نتیجه به سهولت شکاف بر می دارد و همین امر مصارف مختلف صنعتی آنرا محدود ساخته است در ضمن یادآور می گردیم که آن چوب به آسانی تحت تاثیر میکروارگانیسمهای زنده قرار می گیرد .
تهیه آلیاژی از چوب ممرز و پلی متیل اکریلات به منظور بهبودی خواص فیزیکی و مکانیکی چوب مزبور یکی از برنامه های تحقیقاتی موسسه علوم و فنون هسته ای است نتایجی که تا کنون بدست آمده در ذیل مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم .