بررسی کانی شناسی ، سنگ شناسی و تعیین اختصاصات ژئوشیمیایی سنگهای آتشفشانی (شمال پرندک و زرند ساوه)

نویسنده

چکیده

منطقه مورد مطالعه قسمتی از تشکیلات آتشفشانی ائوسن می باشد که در شمال پرندک و زرند ساوه واقع شده است نوع سنگهای این منطقه شامل ریولیتها ، داسیت ، ریود اسیت ، تراکی آندزیت ، آندزیت و فنولیت می باشد که البته گسترش ریولیت و آندزیت بیشتراست برای نامگذاری این سنگها از روش ریتمن(Rittmann1963) استفاده شده است و بدین منظور ده نمونه از سنگهایی که گسترش بیشتری داشته اند مورد تجزیه شیمیایی قرار گرفته و نتایج حاصل از آنها در جداول متن مقاله آورده شده است باستثناء توده 39 که تحت اشباع بوده و از سری مدیترانه ایست بقیه از نوع اشباعی بوده و از سری پاسیفکی می باشند .