توابع همگن

نویسنده

چکیده

در بررسی زیر ما ابتدا توابع همگن درجه اول و بعد توابع همگن درجه nام با p متغیر(یعنی توابع از r در r) را مطالعه خواهیم کرد. بعد از آن خواهیم دید که مجموعه این توابع یک گروه تعویض پذیر نسبت به جمع تشکیل می دهد و شکل یک فضای برداری در روی مجموعه R اعداد حقیقی را دارد . در پایان ما زیرمجموعه ای که از چند جمله ای های همگن P متغیره از درجه nام ایجاد شده اند و پایه(مبنی ) این زیرمجموعه را مطالعه خواهیم کرد و نشان خواهیم داد که بعد این پایه یعنی تعداد چند جمله های زیر مجموعه بالا که از یکدیگر مستقل خطی هستند بوسیله رابطه :

(p)= K بدست می آید