استفاده از مقاومت مخصوص الکتریکی در شناخت پدیده های متالوژی

نویسنده

چکیده

یکی از پدیده های فیزیکی که در سالهای اخیر برای بررسی درجه خلوص و شناخت مکانسیم عملیات حرارتی و یابرخی از عملیات مکانیکی مورد استفاده متالوژیست ها قرار گرفته مقاومت مخصوص الکتریکی می باشد بدین جهت در این مقاله نیز سعی شده است اصول آن تا حد امکان به دقت بررسی شود .