الاستیسیته جامدات خطی یک اتمی

نویسندگان

چکیده

دینامیک شبکه ای مواد به عنوان رشته مطالعه خواص مواد و کاربرد آن در مورد کریستال گازهای خنثی با استفاده از مدل جامد خطی یک اتمی نشان داده شده است . ضرایب الاستیسیته کریستال گازهای حنثی بااستفاده از تئوری کلاسیک الاستیسیته و تئوری دینامیک شبکه ای محاسبه و با مقادیر تجربی مقایسه شده است .