مطالعه کمی برخی از پدیده های موجود در راکتورهای بستر ثابت

نویسندگان

چکیده

در مقاله حاضر پارامترهای کنترل کننده برخی از پدیده های موجود در راکتورهای بستر ثابت که فرآیندهای انتقال جرم و حرارت را در این قبیل راکتورها مشخص می نمایند مورد مطالعه قرار می گیرد کوشش شده است که تا حد امکان اطلاعاتی راجع به کمیت و نوع این پارامترها بدست آورده شود .