دوره و شماره: دوره 39، شماره 0 - شماره پیاپی 1000183، پاییز 1357 
3. بررسی آبهای منطقه شرق گنبد قابوس ( مینو دشت )

دکتر محمد رضا غفوری؛ دکتر رضا مرتضوی؛ دکتر غلامرضا وارسته مرادی