روش تعیین مقدار فاضلاب ناشی از اب باران در شهرهای ایران (1)

نویسنده

چکیده

با گسترش کارهای عمرانی و توجه به پاکسازی و پاک نگاهداری محیط زیست شهرهای ایران طرح شبکه های تخلیه فاضلاب روزبروز بیشتر مورد توجه قرار می گیرد . برای طرح این پروژه ها آگاهی بر مقدار فاضلاب های سطحی و در نتیجه اطلاع بر شدت لحظه ای بارندگی ها لازم است . نتایج کار باران نگارها در سطح کشور به علت کوتاه بودن عمر بیشتر آنها و ناقص کارکردن برخی از یک سو و مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفتن آمار بقیه از سوی دیگر تا کنون نیاز نامبرده را براورده نکرده است .
عوامل موثر در تعیین مقدار فاضلابهای سطحی و روشها گوناگون اندازه گیری آنها ، مقایسه و تطبیق این روشها با وضع موجود در ایران و ارزیابی آنان برای نقاط گوناگون کشور مطالبی هستند که در این مقاله در مورد آنها گفت وگو بعمل خواهد آمد .
در پایان بررسی آمارهای بارندگی موجود در سه شهر تهران ، بجنورد و بیرجند و تجزیه و تحلیل آنها با روش پله کانی و کشیدن منحنی های " شدت - مدت " بارندگی با توجه به دوره بازگشت آنها انجام گرفته و رابطه هائی برای تعیین شدت بارندگی در این شهرها پیشنهاد شده است .