تعیین احتمال خطر در طرح های هیدرولوژی و منابع آب

نویسنده

چکیده

در طرح های مهندسی هیدرولوژی و منابع آب ، قبل از همه چیز لازم است درباره فراوانی وقوع رویدادها یا بعبارت دیگر ، دوره برگشت تصمیم گرفت . در این مقاله طرز تهیه منحنی فراوانی تجمع تشریح و احتمال و دوره برگشت و همچنین اشتباهات مقادیر کوچک احتمال مورد بحث قرار می گیرد . در اینجا کاربرد نظریه احتمالات در مورد احتمال خطر مربوط به طرح های هیدرولوژی و منابع آب از نظر می گذرد . جدول و نموداری تنظیم و ارائه شده که دوره برگشت را بر حسب عمر مورد انتظار طرح ، برای سطوح مختلف احتمال به دست می دهد . برای روشن شدن موضوع چند مثال عملی طرح و حل شده است . در خاطمه بحث و نتیجه گیری های مربوط ذکر شده است .