تشخیص سه نوع ماگما با منشا مختلف در منطقه سهند

نویسنده

چکیده

منطقه آتشفشانی سهند در بین تبریز ، آذز شهر و مراغه قرار گرفته است . فعالیت های آتش نشانی در این منطقه از اواخر میسون شروع شده و تا چند صد هزار سال قبل ادامه داشته است (1)(2). سهند از نظر استراتیگرافی شامل یک زیربنای رسوبی است متشکل از سازنده های دوران اول ، دوم و سوم که بر روی آن مواد آتشفشانی قرار گرفته است (1)(2)(3)(4). توده اتشفشانی سهند از پایین به بالا شامل کنگلومرا همراه با گدازه های آندزیتی ، افق های اینمبریت ، لاوهای داسیتی وریوداسیتی است (2). تغییرات تدریجی گدازه ها در طول زمان ، تفریق یک ماگمای آندزیتی را به داسیت وریوداسیت در اولین برخورد به زمین شناس تلفیق می کند آما مطالعه تغییرات عناصر اصلی و کمیاب در گدازه ها نشان می دهد که سه نوع ماگما با سه منشا مختلف در و لکانسیم سهند شرکت داشته اند .