بررسی مسائل متالورژیکی در کاربرد هیدروژن

نویسنده

چکیده

مسئله هیدروژن از نقطه نظر تولید ، نگاه داری و کاربرد در محل برخورد علوم و تکنیکهای متعدد قرار گرفته است . سهم هیدروژن در تولید انرژی نیز ، در دنیا مرتبا در حال افزایش میباشد . مسائل متالوژیکی که نگاه داری و کاربرد هیدروژن بوجود می آورد ، موضوع پژوهشهای فشرده ای است که در طی سالهای اخیر بعمل آمده است .
در این مقاله ، پس از مقدمه مختصری درباره اهمیت و آینده هیدروژن در جهان با توجه به آخرین نتایج بدست آمده ، مسائل از دو دیدگاه اساسی یعنی قابلیت انحلال و دیفوزیون هیدروژن در فلزات و نیز شکنندگی هیدروژنی فلزات مورد بررسی قرار گرفته است .