خرد شدن در نتیجه تصادم الکترونی در بخی ملکولهای دی تیو کتال حلقوی

نویسنده

چکیده

در این مقاله در اکافت بیناب جرمی 5و8- دی تیاسپر] 3و4 [ اکتان و 5و9- دی تیاسپیرو ( 3و5) نونان مطرح شده است . خرد شدن این دو ملکول در نتیجه تصادم الکترونی در انرژی 15 الکترون ولت منجر به حذف اتیلن از حلقه گوگرد دار و در 70 الکترون ولت منجر به حذف اتیلن از هر دو حلقه الکانی و گوگرددار میباشد که مورد بحث قرار گرفته است .