مطالعه حالات با اسپین بسیار زیاد در هسته اتم

نویسنده

چکیده

مطالعه طیف انرژی برخی هسته های تغییر شکل یافته ، حوالی خاکهای نادر ، اثرات عجیبی را برای حالات هسته ای با اسپین زیاد نشان می دهد . ممان اینرسی هسته ای ? با افزایش اسپین I ابتدا افزایش تدریجی دارد تا حدود I=12 سپس برای اسپین های بالاتر یکباره افزایش ناگهانی در ممان اینرسی پدید می آید که منجربه کم شدن فرکانس چرخشی هسته ها میگردد . ما در قالب تئوری هارتر – فوک – بوگولیوبو ( HFB)- FOCK – BOGOLIUBOV- HARTREE با مطالعه اسپکتر انرژی هسته هائی چند ، سعی می کنیم تا این عجیب را بررسی کرده چگونگی پیدایش آنها را توجیه کنیم . بنظر می رسد که این رفتار عجیب در اسپکتر دورانی هسته ها در اثر کاهش فاصله سطوح انرژی همسایه و افزایش دوباره آن بوجود می آید که تعبیر نظری آن روی اثر کوریولیس – آنتی پیرنگ Coriolis – Antipairing پایه گذاری می گردد .