گشوده شدن آتلانتیک و نتایج تکتونیکی آن در ارتباط با تتیس و یا سیفیک

نویسنده

چکیده

تتیس Tethys، Atlantique ،( اقیانوس اطلس) و Pacifiquo ( اقیانوس ارام) بمفهوم ژئو فیزیکی کلمه اقیانوسهائی را مشخص میسازد که در طی چرخه آلپی اولی از بین رفته دومی ظاهر شده و سومی به حیات خود ادامه داده است . از اولی رشته کوه های آلپی مشتق شده اند که پیوستگی این رشته کوهها با بوجود امدن اقیانوس اطلس قطع شده و به اقیانوس آرام متصل گردیده است . باستثنای نواحی آنتیل حاره ای وقوس Scotia که در آنجا جدیدا پدیده " Subducion" ایجاد کننده قوسهای جزیره ای گسترش یافته است . آتلانتیک از شکاف ساده ای نتیجه شده است . باز شدن آتلانتیک یک واقعه اساسی است که چرخه آلپی را دوپاره می کند .