میکروسکوپ الکترونی روبنده

نویسنده

چکیده

از زمانی که میکروسکوپ الکترنی روبنده به بازار عرضه شده ، بیش از سیزده سال نمیگذرد ولی در همین مدت کوتاه ، این نوع میکروسکوپ توانسته است بعنوان یک وسیله نیرومند در بررسی نمونه های جامد از نظر توپوگرافی ، ویژگی های الکتریکی و مغناطیسی ساختمان بلوری ، خواص کاتودولومینانس و غیره مورد استفاده قرار گیرد .
امروزه میکروسکپ الکترونی روبنده جای خود را در اغلب آزمایشهای علوم فیزیکی و طبیعی باز کرده است و استفاده از آن هر روز گسترش بیشتری پیدا می کند .
در این مقاله ، میکرسکپ الکترونی روبنده از یک دید کلی در نظر گرفته شده و ساختمان ، روش های مختلف استفاده و کاربردهای آن در مواد مورد بررسی قرار گرفته است .